«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آبان ۷, شنبه

چانه زنی و کنار آمدن با امپریالیست ها را کنار نهاده، هر چه بیش تر و پرشتاب تر آماده شوید!

آیا رژیم همچنان مافیایی روسیه سرانجام درمی یابد که سیاست چانه زنی و زد و بند با «یانکی» ها راه بجایی نخواهد برد؟ (گزارش زیرِ این یادداشت) آیا چنین رژیم سردرگم و گیر گرده در برگزینی سمتگیری درست اختسادی ـ هازمانی در درون و پیگیری سیاست فرامرزی آگاهانه بسود توده های مردم روسیه و جهان، درخواهد یافت که آماج سرراستِ امپریالیست های «یانکی» در همکاری نزدیک با «برادران انگلوساکسون» خود در آن آبخُستِ نفرین شده، نابودی روسیه و به بردگیِ بس فراتر واداشتنِ توده های مردم در همه ی جهان زیر نگاه و مهار آدمک ها و آدمواره ها۱ و نابودی گام بگام بخش سترگی از انبوه نیروی کار آدمیانِ روی زمین است؟

آیا چنین رژیمی که ناساز با داوِهای هر از گاهی و بخت جویانه (فرصت طلبانه)ی دنباله ی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» بودن، بویی از سوسیالیسم نبرده و همچنان گونه هایی از سیاستِ سرمایه داری مافیایی را در روسیه پی می گیرد به تنگی زمان برای رسیدن به آمادگی درخور در رویارویی هسته ای با اهریمن خویان «یانکی» و شتاب بخشیدن به کُنشگریِ (عملیاتی نمودن) فن آوری های پیشرفته از آن میان، بکارگیری موشک های «سرمت» بر روی زیردریایی ها در نزدیک ترین جاها به «ایالات متحد»، آگاه است؟

آیا چنین رژیمی که همچنان سیاست های کوته بینانه و خشک مغزانه ی پراگماتیستی را پی می گیرد، این سخن باریک و پاکیزه (نکته) را آویزه ی گوش خویش ننهاده که در فرجام کار، نیروی بایسته و تواناییِ کاربردِ درخورِ آن است که سخن نخست را ـ و در این باره، چه در بازدارندگی و چه در کوبندگی ـ خواهد زد؟ کرداری که هزاران گفته، جایگزین آن نمی شود و نمی تواند بشود:
دو سد گفته چون نیم کردار نیست. شیخ اجل سعدی شیرازی

آیا چنین رژیمی هنوز نتوانسته ببیند که کاربرد چنان سیاست های کوته بینانه و خشک مغزانه ی پراگماتیستی در درگیری با اوکراین، افزون بر جان باختن چندین و چند هزار سرباز و فرمانده روسی و پاره تنانِ اوکراینی شان در آن سو به گواریده شدنِ گام بگام سیاست روسیه در سیاست «یانکی» ها و ابزار دست شدنِ آن برای پیشبرد هر چه باریک ترِ آن سیاست های اهریمنی در دامنه ی رویهمرفته بزرگی نه تنها در اروپا که جاهای دیگری پیرامون آن انجامیده است؟۲

همان «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» با همه ی نارسایی ها و کوتاهی های سر زده از تبهکاران راه یافته تا بلندترین جایگاه های رهبری آن که گروهبندی کنونی فرمانروا بر روسیه نیز دنباله ی آن هاست با همه ی پیف پیف های هر از گاهی روشنفکران خرده بورژوا و بورژوای تمرگیده در درون و پیرامون رژیم کنونی در با دست پس زدن و پا پا پیش کشیدن آن بگاهِ ناجاری، هوده ی سترگی بر گردن مردم سرفراز و پایدار روسیه در کالبد «شوروی» و خود شما رهبران رویهمرفته کوته بین و خشک مغز کنونی دارد. شما چه بخواهید، چه نخواهید، در برابر تاریخ آدمیت، آن مردم سرفراز و نیز توده های کار و رنج جهان که انقلاب سترگ اکتبر روسیه چشم و چراغ شان بود و همچنان هست، کاریای بسیار سنگینی بر دوش دارید که امیدوارم زین پس با در پیش گرفتن سیاستی دانشورانه و کارآ از پس آن برآیید.

به چانه زنی و زد و بندهای پشت پرده ی کنار آمدن با امپریالیست ها پایان داده، هر چه بیش تر و پرشتاب تر آماده شوید! بستنِ هر چه زودترِ سوراخ پدید آمده در اوکراین، نخستین گام در این راستاست.۳

ب. الف. بزرگمهر   هفتم آبان ماه ۱۴۰۱

پی نوشت:

۱ ـ واژه ی «آدمک» را به آرش دستگاه های با هوش ساختگی ( robot ) بکار برده ام.

برگرفته از پی نوشتِ نوشتارِ «نه تنها دوست آدمی که جایگزین وی در چرخه ی فرآوری کالاها و خدمات!» در پیوند زیر:
ب. الف. بزرگمهر هفتم آبان ماه ١٣٩١

https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/10/blog-post_29.html

شاید بتوان آمیخته واژه ی «آدمواره» را که از سوی کاربری در بالا پیشنهاد شده، در چارچوبی بسته با اندک چشم پوشی برابر واژه ی از ریشه لاتینی «رُبات» انگاشت؛ ولی این آمیخته واژه که ساخته ی اینجانب سال ها پیش است، چارچوبی فراتر از «رُبات» ( آدمک ) دارد:
«آدمواره» را در اینجا به مفهوم همپیوندی های بسیار گوناگونی از آدم و سامانه های نرم ابزاری که در آینده برپایه دانش های گوناگون زیست فن آوری ( بیوتکنولوژی ) پدید خواهند آمد، بکار برده ام.

برگرفته از پی نوشتِ نوشتارِ «چگونه "جهان افلاتون" به واقعیت می پیوندد!» در پیوند زیر:
ب. الف. بزرگمهر سوم آبان ماه ۱۳٨٨

https://www.behzadbozorgmehr.com/2009/10/blog-post_25.html

۲ ـ چنانچه بخت با من یار باشد و آن اسب سرکشِ روغن کشی درونِ سرم اندکی بیارامد، در این باره یادداشتی جداگانه خواهم نوشت.

۳ ـ رای تاریخی پیوستن سرزمین های روسی زبان یاد شده به میهن خود، نشانه ی خوبی برای برونرفت از روز و روزگار بیم برانگیز کنونی پدید می آورد و بر نیروی روسیه از هر سویه می افزاید؛ گرچه، سوراخی که امپریالیست ها در آنجا یافته اند را نمی بندد. از دید من، روسیه همراه با نیروهای مردمی سرزمین های آزاد شده از چنگ امپریالیست ها و دولت دست نشانده شان در اوکراین باید همه ی توان خود را برای بفرار واداشتن یا بیرون راندن مزدوران گروهبندی بچه پرروی یهودی بکار گیرند. می توانم با آسودگی این داو را بر زبان آورم که هم اکنون، بسیاری از مردم زیر بار رژیم باتوم بدست امپریالیست ها در آنجا با چنین گروهبندی پلیدی سر همراهی ندارند؛ بگمانم می توان و باید این نیروی در سرشت خود توانمند را به جنبش درآورد و با بستن سوراخ بر جای مانده، پوزه ی امپریالیست ها بویژه «برادران انگلوساکسون» را بخاک مالید.    

برگرفته از یادداشتِ «سوسمار پرتغالی» بار دیگر دُم خود را برای خوشایند «جامعه جهانی» جنباند،  ب. الف. بزرگمهر   نهم مهر ماه ۱۴۰۱

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/10/blog-post.html 

***

«آناتولی آنتونوف» می‌گوید همه ی جنگ ابزارهای هسته‌ای روسیه درونِ کشور گرد آورده شده و آمریکا را نمی‌ترساند. وی از «ایالات متحد» خواست تا جنگ ابزارهای هسته‌ای بیرون از کشور خود را بازگرداند و آموزش نیروهای کشورهای غیرهسته ای برای بهره وری از این جنگ ابزارها را پایان دهد.

«آناتولی آنتونوف» در پاسخ به نوشتاری که روز چهارشنبه در «پولیتیکو» بچاپ رسید، گفت که «ایالات متحد» سرگرم برنامه ریزی برای شتاب بخشیدن به برپایی بمب های هسته ای «ب ۶۱ ـ ۱۲» در پایگاه های «ناتو» در اروپاست. بر پایه گواهی های دیپلماتیک که در آن رسانه گنجانده شده، بمب های پیشرفته و باریک تر بجای بهار سال ۲۰۲۳ ترسایی که پیش تر برنامه ریزی شده بود در ماه دسامبر به این بزرگ خشکی می رسند و از آن میان، کم و بیش ۱۰۰ بمب در پایگاه های هواییِ آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و ترکیه جای می گیرند.

«آنتونوف» گفت که بلندپایگانِ واشنگتن، جنگ ابزار «ب ۶۱ ـ ۱۲» را راهبردی («تاکتیکی») می‌خوانند و «گمان می‌کنند که زرّادگاهِ روسیه از همان رده، چندین برابر بیش تر از آنِ ایالات متحده است.» با این همه، آنها به این هستینگی (واقعیت) اشاره نمی کنند که همه ی جنگ ابزار های هسته ای راهبردی ما در انبارهای کانونمند در خاک روسیه گرد آورده (ذخیره) شده است و نمی تواند زهر چشمی (تهدیدی) برای «ایالات متحد» باشد. از سوی دیگر، بمب‌های آمریکا در کشورهای اروپایی با پرواز کوتاه تا مرزهای روسیه جای می گیرند. بنابراین با همه ی (علیرغم) بازده کرانمند (محدود)، بمب های «ب ۶۱ ـ ۱۲» نخش دوربردی (استراتژیک) دارند.

گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی»   هفتم آبان ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!