«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آبان ۸, یکشنبه

برپا خیز برای سرزندگی، آزادی!

کاری بر بنیادِ آهنگ «مردم یگانه» از دانشجویان دانشکده‌ی موسیقیِ دانشگاه هنر تهران،

برگرفته از «تلگرام» هفتم آبان ماه ۱۴۰۱ (برنام را از بومِ سروده برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: برپا خیز برای سرزندگی، آزادیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!