«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۱۰, یکشنبه

سلسله مراتب صالح و اصلح ـ بازپخشش

ما هم برای خود سلسله مراتب داریم. آنکه بالاتر از همه ی ما نشسته و پک و پوزی خری دارد از همه مان نابخردتر است. خدای مان هم که ضربدری روی پیشانی اش نشانده تا همه او را بشناسیم از او هم نادان تر است. صالح ترین مان* روی پله ی نخست لمیده و چرت می زند ...

از زبان بز سوم از پایین:    ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_82.html

* همانا «اصلح»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!