«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آبان ۵, پنجشنبه

هرچه پرتوان تر و یکپارچه تر باد جنبش توده های مردم ایران!

سخنان بانو توران کبیری، مادر کاوه و یاشار دارالشفا از زندانیان سیاسی «اوین»، در هماوندی با رخدادهای شنبه‌ی خونین این زندان بدنام  (ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام»  چهارم آبان ماه ۱۴۰۱)

این سخنان گواهمند بروشنی دروغ های سر هم بندی شده ی رژیم پوشالی و لرزان خرموش های اسلام پیشه را که برای رهایی از جنیش گسترش یافته ی توده ای بجان آمده ی مردم خود را به در و دیوار می کوبد و با کشت و کشتاری بی پیشینه از آن میان به کشتن دادن نمازگزاران در  شاهچراغ شیراز همه ی کوشش خود را برای کژدیسه نمودن جنبش توده ای پرتوان بکار گرفته، نشان می دهد. آنچه هم اکنون در کردستان بزرگوار و دلاور رخ می دهد، گواه پهنا و درازای چنین کشتارهای ددمنشانه ی کوری است که زن و مرد و پیر و جوان و حتا کودک را نمی شناسد و رگبارهای گلوله است که ارزانی مردمی بی جنگ ابزار نموده و می نماید. همه ی ایران برخاسته است. به امید پیروزی توده های مردم در یکسره نمودن کار پلیدترین رژیم تاریخ ایران!

درودی جانانه به همه ی جوانان و دانشچویان و نوگُلان و هر آنکه پای در میدان پیکار با رژیمی ددمنش دارد

درودی ویژه با پاس و سپاسی فراوان به توده های بزرگوار و دلاور کردستان

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

ب. الف. بزرگمهر    پنجم آبان ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست:  هرچه پرتوان تر و یکپارچه تر باد جنبش توده ای مردم ایران!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!