«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۴, یکشنبه

سیاستمداران ، واژه هایی چون بدکار، نیکوکار، ضدمسیح، مسیح بکار نمی برند ... ـ بازانتشار

صحنه ای از فیلم زیبا و ماندگار «لحظات هفده گانه بهاران» است که از روی کتابی به همین نام ساخته شده است. گفتگوهای پنهانی میان فرستادگان عالیرتبه آلمان نازی از سوی «هیملر»، نیرومندترین فرد رژیم نازی پس از «هیتلر» با «آلن دالس»، نماینده ی «یانکی ها» که کشورش: «ایالات متحد» در آن هنگام، متحد «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در جنگ بر ضد «نازیسم» و «فاشیسم» بشمار می آمد، بی آنکه «اتحاد شوروی» را در جریان بگذارند با شتاب در شهر بِرن سوییس جریان دارد تا نیروهای ارتش آلمان در جبهه ی باختر  (ایتالیا، اسپانیا و ...) یکسویه خود را تسلیم کرده، راه را بر نیروهای ارتش یانکی، انگلیس و سایر کشورهای سرمایه داری باخترزمین که از گسترش کمونیسم در اروپا و بویژه اروپای باختری به هراسی مرگبار دچار شده اند، بگشایند و منافع طبقاتی سرمایه داران در این کشورها و بطور کلی سامانه ی سرمایه داری را بیمه کنند و نیروهای ارتش نازی نیز بتوانند از این بخت سود برده، نیروهای هرچه بیش تری برای رویارویی با «ارتش سرخ» نخستین کشور سوسیالیستی جهان که در آن هنگام در خاک آلمان در حال پیشروی به سوی برلن است و فرسایشی نمودن جنگ در جبهه ی خاورگسیل نمایند.

«کشیش» صلح جو و ضدفاشیست که به یاری یکی از قهرمانان بزرگ جنگ جهانی از «اتحاد شوروی» از زندان «گشتاپو» رهایی یافته و به سوییس فرستاده شده از دوست قدیمی خود، سیاستمدار کهنه کار دوره ی پیش از روی کار آمدن نازی ها در آلمان و به ناچار کوچ کرده از آلمان فاشیستی می پرسد:
«آیا براستی می پنداری که آمریکایی ها و انگلیسی ها که به عیسا مسیح ایمان دارند به گفتگو با ضدمسیحی ها [منظور فرستادگان آلمان نازی است. ب. الف. بزرگمهر] تن در خواهند داد؟»

... و سیاستمدار کهنه کار پاسخ می دهد:
«کشیش ارجمند! سیاستمداران، واژه هایی چون بدکار، نیکوکار، ضدمسیح، مسیح بکار نمی برند! سیاستمداران، پیش از زیر فشار نهادن، تراز نیروها را می آزمایند ...»

ب. الف. بزرگمهر      نهم اردی بهشت ماه ۱۳۹۳ 


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!