«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۵, دوشنبه

خدای تبارک و تعالی هم در آن بالا نان را به نرخ روز میل می فرمایند

چه پنداشته اید ای برادران؟! اگر خداوند تبارک و تعالی آیه ها و سوره های شان را ـ بجز موردهای نه چندان بسیاری که ناگزیر به پس گرفتن سخنان مبارک شان شده و ناسخ را بجای منسوخ از خود در فرموده اند ـ یکبار برای همیشه از آسمان فروفرستاده اند، درباره ی تاوانِ گناهان* از کوچک یا همانا «صغیره» بزبان مبارک شان گرفته تا بزرگ یا همانا «کبیره»، نان را به نرخ روز مِیل می فرمایند.

ب. الف. بزرگمهر   پنجم خرداد ماه ۱۳۹۹

* «کَفّاره ی روزه نگرفتن را بر پایه ی نرخ تورم کنونی برای مومنان ۱۸۰ هزار تومان بدیده گرفته اند؛ ولی کمینه دستمزد را با «تورمِ» دستِکم ۴۱ درصدی، ۲۱ درصد برآورد نموده اند؛ به این ترتیب، نرخ کَفّاره ی گناهان، کم و بیش ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ ولی کمینه دستمزد به نیمی از نرخ رسمی تورم هم نمی رسد.

برگرفته از «تلگرام»  پنجم خرداد ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!