«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

پرسش هایی بجا که هنوز پاسخی درخور دریافت نکرده اند

در زیر پرسش های بجای سخنگوی وزارت بیرونی چین، درباره ی چگونگیِ پیدایشِ ویروسی دستکاری شده با سمتگیری سیاسی۱ را آورده ام که در پایان سال گذشته ی خورشیدی در میان نهاده شده بود؛ پرسش هایی که نه تنها پاسخی بهنگام و درخور از سوی دَم و دستگاهِ دیوانسالاری «یانکی» ها به آن ها داده نشد که ناساز با آن، فرافکنی بیشرمانه ی لات بی همه چیز «یانکی»: «دونالد ترامپ» و وزیر امور بیرونی نادان تر از خودش: «خوک پمپی» را در پی داشت که همچنان دنبال می شوند:
«՛بیمار صفر՝ چه هنگامی در ՛ایالات متحد՝ به ՛کرونا՝ دچار شد؟ چه شماری از مردم آلوده شدند؟ نام بیمارستان هایی که بیماران در آنها بستری هستند، چیست؟ این ارتش آمریکا نبود که این بیماری واگیر را به ՛ووهان՝ آورد؟! بیرنگی پیشه کنید!۲ داده های خود [درباره ی بیماران] را به آگاهی مردم برسانید! ՛ایالات متحد՝ باید به ما پاسخگو باشد.»۳

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

پی نوشت:

۱ ـ «کرونا» ویروسی سیاسی با آماج از میان بردن توده های انبوه آدمی است ...،  ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲ ـ پارسی نویسی:
با بدیده گرفتنِ درونمایه و آماج گفته، «بیرنگی پیشه کنید» را در آن برگردان نارسا و دست و پا شکسته بجای «شفافیت داشته باشید» نشانده ام. بجای واژه ی از ریشه عربیِ «شفاف» می توان از آمیخته واژه ی پارسیِ «بیرنگ» سود جست.

۳ ـ پرسش های «ژائو لی جیان»، سخنگوی «وزارت بیرونی چین» در میان نهاده شده در رسانه ی خبرچینیِ اجتماعی «توییتر»، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!