«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

شما سگ می گردانید؛ آن ها زندگی خودشان را هم نمی توانند بگردانند ـ بازانتشار

خدا را خوش می آید که چون سال گذشته، «بیشرف، بیشرف» بار این حقیر کنند؟! 

مگر نگفته بودیم دارندگی و برازندگی خود را برُخ مردم نکشید؟! مگر نگفته بودیم، ریخت و پاش های تان را دور از چشم عوام النّاس انجام دهید و دل شان را نسوزانید؟! مگر کورید که بسیاری، خودشان را هم نمی توانند بگردانند و به نان شب نیازمندند؟! و شما خودتان که شکم پر می کنید و می گردید و نمایش می دهید، سگ تان را هم که سیر و پر خورده به نمایش می گذارید تا رشک همه را برانگیزید. درنمی یابید که چنین کاری تا چه اندازه آتش خشم عوام النّاس را تیز می کند و آن ها را برمی انگیزد تا دوباره به خیابان ها بیایند و بالا پایین نظام را یکی کنند؟! خدا را خوش می آید که چون سال گذشته، «بیشرف، بیشرف» بار این حقیر کنند؟!

از زبان «کیرِ خرِ نظام»:  ب. الف. بزرگمهر    نهم بهمن ماه ۱۳۹۷


بفرموده ی فرمانده ی پلیس تهران، سگ گردانی در گذرگاه های همگانیِ تهران، ناشایا شناخته شد* (نهم بهمن ماه ۱۳۹۷).

* «ناشایا» به آرش «ممنوع» و «ناشایا شناخته شدن»، همتراز پارسی «ممنوع اعلام شدن» است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!