«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

خدا قُوَّت برادران! پیش بسوی لاژوردِ آسمان ها!

کَاَنَّهُ غلط می کند هر که می گوید ما عدالت و مساوات را برقرار نکرده ایم. البته، هنوز کمی اینجا و آنجا تفاوت هایی بچشم می خورد که به حول قوّه ی الهی آن ها را نیز برطرف کرده، انشاء الله همه جا یکپارچه و همرنگ می شوند. به این نقشه (نقشه ی پیوست) که نگاه می کنیم، می بینیم رییس جمهور محترم در انتخاب رنگ دولت خود، نه تنها کژسلیقه نبوده اند که حتا با پیروی از پله های انقلاب اسلامی که آن ها را پیش تر ترسیم نموده و نصب العین مسوولین نظام نمودیم با دوراندیشی ستایش برانگیزی بسوی رنگی فراتر از بنفش گام برمی دارند. خدا قُوَّت برادران! پیش بسوی لاژوردِ آسمان ها!

از زبان «کیر خر نظام خرموشی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

ور نبودی او کبود از تعزیت،
کی فسردی همچو یخ این ناحیت؟!

مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!