«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

تکانی دیگر باید ... ـ بازانتشار

تنها با کوشش و جنبش همگی ماست که کار سترگِ گذشتگان به فرجام تاریخی خود رسیده به بار می نشیند!

از انقلاب مشروطیت ایران، نخستین جنبش ملت های زیر چکمه ی امپریالیست ها و زیر ستم یا زیان دیده از این سامانه ی اهریمنی تاکنون، دیوارِ بلندِ دژِ «خاورخودکامگیِ» دیرینه پایِ ستمشاهی در گرامی میهن مان ایران، ترک برداشت، شکست و بخشی سترگ از آن فروریخت. نیاکان، پدران و مادرانِ ما، بخش بزرگی از کار را تاکنون پیش برده اند؛ اینک نوبت ماست! از زیر بارِ سنگینِ آن که به سنگینیِ گذشته ها نیست، شانه خالی نکنیم! تنها با کوشش و جنبش همگی ماست که کار سترگِ گذشتگان به فرجام تاریخی خود رسیده به بار می نشیند!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۴ اردی بهشت ماه ۱۳۹۳  

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/05/blog-post_15.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!