«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

هر هزاران برای یکی ...

زاده شده بودیم
کمی پیش‌تَرَک
تا بر میدانی از مین
تا بر معبری از گلوله و آتش
تا بر گودالی از آتش و قیر
تکه تکه شویم
تا معبر گشاییم
برای آتشی دیگر؛
هزار کشته برای یک معبر ...

اکنون
گرسنه و تنها و غمزده
کارگرانی افسرده‌ایم
بی‌نان و بی‌آسایش
و برای شام اربابان
رنج می‌کشیم؛
هر هزاران برای یکی ...

موسی افتخاری

برگرفته از «تلگرام» (برنام را از متن سرودواره برگرفته ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!