«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

اقتصاد مقاومتی ببری خان اینچنین از آب در می آید! ـ بازانتشار

واکنش سخنگوی دولت در بخش پایانی این فیلم از همه ریشخندآمیزتر است. وی که راهی برای ماسمالی کردن ماجرای واردات خودروهای گرانبها نیافته؛ چنین پرت و پلا می گوید:
«هیات وزیران در این ایام اجازه ی واردات خودروهای خارجی را ... صادر نکرده ... آن چیزی که هیات وزیران اجازه داد برای اقشار خاص اجازه داد ...»!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۳هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!