«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

خریتّی در کار نیست! ـ بازانتشار

نوشته است:
«این احمقای ۵+١ باخودشون نمیگن کشوری که بلدنیست یه بخاری نفتی استاندارد بسازه، تولید برق و بمب هسته ایش کجابود!

خریت هم حدی داره!»

از «گوگل پلاس» عاتف ش.

برایش می نویسم:
عاتف جان!

یکخرده مخت را بکار بینداز! به همین دلیلی که آن بالا آوردی، آن ها نمی خواهند درباره ی بمب هسته ای گفتگو کنند! در گذشته هم جندان به این کار سرگرم نبوده اند. این یک سرپوشی است برای بسیاری گفتگوهای نان و آبدار دیگر و بده بستان هایی که خوب نیست مردم روحشان از آن ها آگاه بشود؛ چون دلشان می شکند و خدای نکرده ممکن است زبانم لال (از زبان آن ها می گویم!) خریت کنند، بزنند همه ی کاسه کوزه ها را داغان کنند! بمب هسته ای چالش چندان مهمی برای هر دو سوی گفتگو نیست و حتا «شیطان بزرگ» بدش نمی آید که رژیم جمهوری اسلامی یک بمب کوچولو موچولوی اتمی هم بسازد و یکجایی (نه دور وبر اسراییل!) بترکاند و آن ها هم آن را بهانه کنند برای جنگ با چین! حتما شگفت زده شده اید! آره، درست گفتم: با چین! دهکده ی جهانی، همین است دیگر! اینجا که بمب بترکانند، صدایش جای دیگر در می آید و نتیجه اش حتا یک جایی دورتر توی دهکده جهانی روشن می شود!

می بینی؟! خریتی در کار نیست! بیش ترش هم گل گفتن و گل شنیدن است! برای عوام همین بس که همیشه در ترس و هراس باشند! اینگونه، صرفش بیش تر است!

می بینی؟! بازهم خریتّی در کار نیست.

تنها یک چیز هست که از بمب اتمی و هر چیز دیگری مهم تر است: بیضه ی اسلام! و الحمدلله همه ی طرف های گفتگو همه ی کوشش خود را می کنند که این ودیعه ی الهی خوب سر جایش بماند و گزندی نبیند!

ب. الف. بزرگمهر    ١٩ آذر ماه ١٣٩١


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!