«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ خرداد ۱۵, چهارشنبه

دورویی در پاسداری از هوده ی آدمی!

جنگ ابزارهایی که گویی هوده ی آدمی را بهنگام مرگ، بهتر پاس می دارند  

«گزارش سالانه ی دولت فرانسه نشان می‌دهد که فروش جنگ ابزار از سوی این کشور به عربستان ‌[زیر چکمه ی] سعودی در سال ۲۰۱۸ ترسایی،‌ پنجاه درصد افزایش یافته است ... ‌افزایش فروش جنگ ابزار به ارزش یک میلیارد یورو در شرایطی انجام شده که ”پاریس“ خواستار پایان آنچه ”جنگ پلشت“ در یمن نامیده،‌ شده بود.»*
بجز «یانکی» ها که بزرگ ترین فروشنده ی مرگبارترین جنگ ابزارها در جهان هستند، فرانسه، انگلیس و سایر شغال های اروپای باختری نیز چیزکی برای فروش به شیخک ها و خرسک های تبهکارِ پیرامون شاخاب پارس می یابند؛ جنگ ابزارهایی که در سنجش با جنگ ابزارهای «یانکی» ها، روس ها و شاید چینی ها، گویی هوده ی آدمی را بهنگام مرگ، بهتر پاس می دارند!**  

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

* برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸

** «می آمدی پیش خود ما که جنگ ابزارهای بشردوستانه داریم»، ب. الف. بزرگمهر   دهم آذر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!