«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۲, یکشنبه

هیچ جای نگرانی نیست؛ دستِکم در بازه ی زمانی کنونی! ـ بازانتشار

آقای دویاریچ که بگمانم از یکی از تکه پاره های یوگسلاوی آمده و مُرغ مینایِ سوسمار پرتغالی شده ای! بخش سترگی از "تنش" پدیده آمده با نیرنگبازی ها و نمایش هایی ریشخندآمیز همراه است و هنوز جای هیچگونه نگرانی نیست؛* دستکم در بازه ی زمانی کنونی! آنگونه که ما ایرانی ها می گوییم، سیاه بازی است یا باریک تر: هم اکنون از چارچوب سیاه بازی فراتر نمی رود. حساب دَم و دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها با همه ی کوته بینی ناگزیر تاریخی شان، در چارچوبِ سیاست راهبردی («تاکتیک»)، رویهمرفته باریک و خوب برنامه ریزی شده است:
افزایش فشار به رژیم خرموش های درنده ی فرمانروا بر کشوری با سرفرازی های بزرگ و نشانه گذار تاریخی بگونه ای که هم آن رژیم، باری دیگر ناگزیر به دست بالا بردن شود و به پیشبرد باز هم بیش ترِ ننگین ترین قرارداد تاریخ ایران که برای کاهش ننگ آن، «برجام» نام گرفته و همچنان در بخش هایی از دید مردم ایران و جهان پنهان نگاه داشته شده، تن دهد و هم با افزایش فشار توانفرسای اقتصادی ـ اجتماعی به گرده ی توده های مردم ایران که خواه ناخواه به آن پرخاش کرده و می کنند، رژیم تبهکارِ خرموشی را بسوی سرکوب باز هم گسترده تر و درنده خویانه تر کشانده و پرخاش های رویهمرفته خوب سازمان یافته و همچنان آشتی جویانه از سوی طبقه کارگر دلاور و زحمتکشان پیرامون آن را بسوی جنبش های بی سر و سامان و هرج و مرج جویانه ی گرسنگان که در آن «لُمپن پرولتاریا» نقشی بس بزرگ تر و دستی درازتر خواهد یافت، رهنمون شود. در چنان هنگامه ای که بخش هایی از خودِ رژیم انباشته از خبرچینان دو یا چندملیتیِ خرموش های اسلام پیشه نیز دست اندر کارند، امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها با یک تیر، دستِکم دو نشان خواهند زد.

این «سخن باریک و پاکیزه» (نکته) را نیز بیفزایم که «برجام» های دیگری، آنگونه که آخوند پفیوز امنیتیِ تمرگیده در جایگاه پوشالی ریاست جمهوری نظام خرموشی و دیگرانی چون وی هر از گاهی بر زبان رانده و می رانند، در کار نیست؛ روندی که با گردن گرفتن قراردادهایی نامور به «سی تُف» و «فاتُف» و مانند آن ها از سوی این رژیم پست و خونریز به پیش برده می شود، پیگیری و به بوته ی کردار درآوردنِ همه ی آن زیر بار رفتن های گذشته در دوره ی ریاست جمهوری «برک حسین اوباما»ست و درست به همین شَوَند، کلان خرموش های این رژیم ضد ایران و ایرانی از رسواگری چندی پیش نماینده ی سیاسی فرانسه در «ایالات متحد» سراسیمه شده و با همدستی قارچ نوپدیدِ بر درختِ تناور فرانسه: «امانوئل ماکرون» که بگمانم «بی مایه، فطیر» نیز نبود، همه ی کوشش خود برای جلوگیری از رسوایی های بیش تر بکار برده به خواست خود نیز رسیدند.

ناگفته ننهم که برای پیشبرد باز هم بیش تر بازی سودمند «خورد و برد» برای امپریالیست ها که در آن کلان خرموش ها نیز به نان و نوایی باز هم بیش تر می رسند و دستکِم، برای بازه ای از زمان به پایوری (تضمین) هستی ننگین خود در بدبخت کردن باز هم بیشتر مردم ایران دست می یابند، شاید جنگولک بازی های کوچک و کوتاه مدتی در شاخاب پارس نیز در پیش باشد که در آن ها تنی چند از فرزندان نگونبخت و همچنان ناآگاه ایران زمین، نامور به «یکبار مصرف»، جان خود را از دست بدهند؛ ولی حتا در آن هنگام نیز به شما سپارش می کنم:
بیش از آنکه نگران درگیری های بزرگ باشید و برای آنچه «جامعه جهانی» نامیده شده، پستان به تنور داغ بچسبانید، برای همان تنی چند که جان خود را ناآگاهانه برای پیشبرد آماج های امپریالیستی خواهند باخت و نیز همه ی خلق ها و ملت های منطقه و جهان، اشک بریزید!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸  


* «ما از افزایش سخنان تند نگران هستیم.» استفان دویاریچ، سخنگوی دبیرکل «سازمان ملت های [نامور به] یگانه»، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!