«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

چرا کاری شایسته از سوی دولت برای مردم آسیب دیده از تندآب ها نشانی نیست؟

آخوند پفیوز امنیتی که برای گفتگوهای خورد و بردِ تازه با «یانکی» ها له له می زنی، هیچکدام از منطقه های آسیب دیده از تندآب ها بجز کمک های بیدریغ مردمی از کمک های دولتی بهره مند نشده اند. مگر «حضرت کیرِ خر» سرانجام در برابر فشار بی اندازه ی تو و دولت دزدت با برداشت «یک میلیارد دلار اعتبارِ جدید از صندوق توسعه ارزی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید»* سر خم نکرد؟ مگر کوری و نمی بینی که افزون بر کارگران کشاورزی و صنایع کوچک، بخش سترگی از دهگانان خرده پا و حتا زمینداران در همه ی منطقه های تنداب زده، کشت و کار و بار و فرآورده های شان را از دست داده و خانه و کاشانه شان را آب برده است؟ چرا گزارشی از کارکرد و چگونگی هزینه ی آن یک میلیارد دلار داده نمی شود؟

ب. الف. بزرگمهر   ششم تیر ماه ۱۳۹۸

* «در جلسه شورای‌عالی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد تصویب کردیم یک میلیارد دلار اعتبار جدید از صندوق توسعه ارزی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید تخصیص یابد که مقام معظم رهبری با این اقدام موافقت کردند.»

اسحاق جهانگیری، «انتخاب»   ششم خرداد ماه ۱۳۹۸

***

تندآب زدگان استان گلستان در وضعیت ناسازگاری بسر می برند

شهروندان تندآب۱ زده ی استان گلستان که هم اکنون در چادر جای داده شده اند،۲ در گرمای توانفرسابی۳ دسترسی به برق و هیچگونه ابزارِ سرمایشی در وضعیت ناسازگاری۴ بسر می برند.۵ تندآب ها دارایی شان را برده و در حالیکه توانایی کرایه خانه ی تازه را نیز ندارند، گرما و نمناکی۶ بالای هوای تابستان در آن منطقه، زیست شان را سخت تر کرده است.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   ششم تیر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)پارسی نویسی:

۱ ـ بجای «سیل» بهتر است «تندآب» گفت و نوشت.

۲ ـ بجای واژه ی از ریشه عربی «اسکان» بهتر است از آمیخته واژه ی پارسی «جایدهی» سود برد. در نمونه ی بالا، بجای «در چادر اسکان داده شده اند»، «در چادر جای داده شده اند» درست تر است.

۳ ـ بجای «طاقت» و «طاقت فرسا» می توان از واژه های «تاب»، «توان» و «توانفرسا» سود برد.

۴ ـ بجای آمیخته واژه ی «نامساعد» بهتر است «ناساز» یا «ناسازگار» گفت و نوشت.

۵ ـ در جایی که واژه هایی چون «به»، در جایگاه واژه پیوند (حرف ربط) میان دو بخش از یک جمله نبوده و بخشی از کارواژه (فعل) بشمار می آیند، بهتر است سرِ هم نوشته شوند. نمونه:
«... بسر می برند» بجای «... به سر می برند»

۶ ـ بجای واژه ی از ریشه عربی «رطوبت»، واژه ی پارسی «نمناکی» می توان بکار برد.

ب. الف. بزرگمهر  ششم تیر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!