«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

هنگامی که کودکی شش ساله نیز امنیت دزدان فرمانروا را به هم می ریزد ...

گزارش کوتاه زیر درباره ی سپردن وثیقە ی ١٠٠ میلیون تومانی برای آزادی کودکی ۶ سالە از آنِ چند روز پیش است؛ گزارشی که در نگاه نخست و در سنجش نسبی با بسیاری گزارش های دیگر در زمینه های گوناگون، شاید از برجستگی چندانی برخوردار نباشد؛ ولی نگاهی باریک تر به متن آن، افزون بر ناجوانمردی بی اندازه ی رژیم دزدان اسلام پیشه، گواه گونه ای هرج و مرج روزافزون و از هم پاشیدگی نیز هست.

زندانی کردن کودکی ۶ سالە که از کم ترین توان برهم زدن امنیت دزدان فرمانروا بر میهن مان نیز برخوردار نیست، جز گرفتن زهرِ چشم و باژگیری از مردم، آرش و مانشی دیگر ندارد و نمی تواند داشته باشد؛ گونه ای تبهکاری که تنها از رژیمی ایلخانی و پرهرج و مرج که در آن حتا سگ خداوندش را نمی شناسد، برمی آید؛ رژیمی که در آن، نه از رهبری و نه از راهبرد و هماهنگی در انجام کارهایی نه چندان پیچیده نیز نشانه ای دیده نمی شود. چگونگی برخورد به دشواری های آب و هوایی در خوزستان، افزون بر هر چیز دیگر، نمونه ای از ناکارآمدی، ناتوانی و نابسامانی چنین رژیمی آدمکش را در ترازی بالاتر به نمایش نهاد؛ رژیمی سزاوار سرنگونی که ایران را هر روز بیش تر به تباهی می کشاند.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اسپند ماه ۱۳۹۵

***

وثیقە ی ١٠٠ میلیون تومانی برای آزادی کودک ۶ سالە!

یک کودک مریوانی به نام نیما خوشنواز کە همراه با برادرش هیوا، پدر (علی خوشنواز)، عمو (عثمان خوشنواز) و پسر عمویش (هژیر) بازداشت شده بود با سپردن وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە است. بر پایە ی گزارش «هە نگاو»، روز پنج‌شنبە، هفتم بهمن‌ماه، نیروهای اطلاعاتی رژیم دزدان اسلام پیشه در شهر مریوان با یورش بە روستای سردوش، پنج شهروند و از آن میان، یک کودک ۶ سالە را بازداشت کردند. نیما تنها شش سال دارد و تا روز شنبە ١٠ بهمن‌ماه که با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد، سه روز در بازداشت بە سر برده بود. ۴ شهروند بازداشت شده ی دیگر نیز پس از ١٠ روز با سپردن وثیقە و بە طور موقت آزاد شدەاند.

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!