«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آبان ۱۱, جمعه

بیا، بیا، کژدم بلا ... ـ بازانتشار

در زبانزدی زیبا برای نکوهش کاری ناشایست و نابخردانه گفته می شود:
«از نیش کژدم به اژدها پناه بردن»! ولی اگر خود «کژدم» به «اژدها» پناه برد، مردمانِ کژدم گزیده چه خاکی بر سر ریزند؟!

می پندارم به این نگاره نوشته، یک دبیره (خط) نیز از زبان «سوسن خانم» می توان افزود:
بیا، بیا، کژدم بلا      دستات لای در خونه مون!

ب. الف. بزرگمهر     ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/02/blog-post_8017.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!