«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

اَمرداد به آرش بی مرگی است! ـ بازانتشار

اَمرداد بجای مرداد

آرش آن در «واژه نامه» به این صورت آمده است:
«نام ماه پنجم است از ماههای دوازده گانه ٔ ایرانی و دومین ماه از فصل تابستان مطابق با حزیران رومی و اسد عربی و آن ٣١ روز است ...».

نام درست این ماه «اَمرداد» به آرش «بی مرگی» است. پیشوند «اَ» در این واژه که همریشه با دیگر زبان های «هند و اروپایی» است، آرش واژه ی «مرداد» را که به آرش مرگ و میر است، وارونه می کند.

پیشنهاد می کنم این واژه به آرش درست آن: «اَمرداد» در «واژه نامه» نوشته شود.

ب. الف. بزرگمهر   ٢۷ بهمن ماه ١٣٩٠


پی افزوده:
در چند سال گذشته، برخی واژه های نوساخته و یا واژه هایی با مانشی تازه را در «واژه نامه ی اینترنتی دهخدا (http://loghatnameh.com) افزوده ام. شوربختانه، نام کسانی که  واژه ای تازه در آن تارنگاشت وارد می کنند، نوشته نمی شود. اینکه، اینگونه واژه ها چگونه ارزیابی و پذیرفته می شوند و سپس چگونه از آن ها بهره برده می شود، چندان روشن نیست؛ همچنین نام گردانندگان آن تارنگاشت، اندازه ی ویژه کاری شان در آن زمینه و برخی نکته های ضروری دیگر در پیگیری کاری ویژه (تخصصی) نیازمند روشنگری بیش تری است؛ وگرنه، راه اندازی چنین تارنگاشت هایی زیر عنوان و نام آدم های برجسته و دست کمک و یاری دراز کردن برای پیشرفت آن از سوی بسیاری کسان دیگر که شاید از دانشی بیش تر در این یا آن زمینه نیز برخوردار باشند، کار دشواری نیست!

نکته های بالا را از آن جهت می گویم که برخی شلختگی ها در این تارنگاشت که نام دانشمندی بزرگ را یدک می کشد، می بینم که شایان توجه، مراقبت و پاسخگویی بازهم بیش تری از سوی گردانندگان آن است. از سوی دیگر، برخی واژه های شناخته شده از پیش چون نمونه ی بالا (واژه ی اَمرداد) در این تارنگاشت نیامده است (اینجانب، این بار دانسته و آگاهانه آن را نیفزوده و تنها آن را پیشنهاد نموده ام!). چنین نمونه هایی، این پرسش را به میان می آورد که آیا براستی، همه ی واژه های «واژه نامه دهخدا» که سال ها پیش از این در ایران با جلدهای بیشمار به چاپ رسیده، در تارنگاشت یادشده در بالا درج شده است یا نه؟ اگر، چنین نیست، آیا بهتر نبود، پیش از راه اندازی آن تارنگاشت، نخست همه ی واژه های چاپ شده را در آن آورد و سپس کار را راه اندازی نمود؟ 

برخی موردهای مهم دیگر نیز در زمینه ی چگونگی پذیرش واژه های نو و جلوگیری از شلختگی در این زمینه و نیز شیوه ی آرایش تارنگاشت هست که اگر بختی باشد، در آینده برایشان خواهم فرستاد.

ب. الف. بزرگمهر   ٢٦ خرداد ماه ١٣٩١

پی نوشت:

پیشنهادم در این میان از سوی گردانندگان «واژه نامه دهخدا» پذیرفته و این واژه افزوده شده است. گرچه، واژه ی «مرداد» به عنوان نام ماه پنجم نیز، همانگونه که علی اکبر دهخدا آن را نوشته، همچنان برجای مانده که درست نیست؛ این واژه ی نادرست، به هر رو باید از واژه نامه برداشته شود.

ب. الف. بزرگمهر    سوم امرداد ماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!