«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ بهمن ۱۶, شنبه

دیر نیست آن روز! ـ بازپخشش

به همه ی دزدان اسلام پناه در جمهوری اسلامی!


درِ خانه ی جحی بدزدیدند. او برفت و درِ مسجدی برکند و به خانه می برد.

گفتند: چرا درِ مسجد برکنده ای؟

گفت: درِ خانه ی من دزدیده اند و خداوندِ این در، دزد را می شناسد. دزد را به من سپارد و درِ خانه ی خود باز ستاند! 

جاودانه عُبید زاکانی

https://www.behzadbozorgmehr.com/2011/12/blog-post_6181.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!