«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۱۷, جمعه

آفرین فرزندم! ریدن در آبریزگاهی زرین، تنها ترا سزاست! ـ بازانتشار

آبریزگاه یکی از شیخک های کون پهن عربستان

از زبان الله به آن شاهزاده خرسک عرب:
من ترا جاه و مالی فراوان، زنانی بسیار و کونی فراخ دادم تا بر دیگر بندگانم سروری کنی، نیک بخوری و بیاشامی و بگایی و برینی و در میان این همه کارهای گوناگون بر درگاهم به هنگام نماز بگذاری! آفرین فرزندم! ریدن در آبریزگاهی زرین، تنها ترا سزاست!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ اَمرداد ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_645.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!