«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۲۴, جمعه

اینجا از فرشته ی مرگ کم تر نشانه ای است ... ـ بازانتشار

خوشبختانه، اینجا از فرشته ی مرگ کم تر نشانه ای است. کسی این دخترک را با موشک روانه ی جهانی بر بالای ابرها نمی کند! بهشت او همینجا بر روی زمین است؛ با اسباب بازیش، بزعاله ای بازیگوش، شاید چون خودش و ماهیان ریز جویبار که با آن ها راز و نیاز می کند،

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_8202.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!