«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۲۵, شنبه

تا جان شما را نگیریم، رفتنی نیستیم ... ـ بازانتشار

سلام و علیکم و رحمت الله! شوخی کرده بودیم که رفتنی هستیم. راستش، نرمش قهرمانانه از یکسو و برادران از سوی دیگر، فشار بسیاری روی گرده مان و اینا آورده بود؛ ناچار شدیم ... بحمدلله هم اکنون سُرو مُرو گنده ایم و تا جان شما را نگیریم، رفتنی نیستیم ... خودتان بزبان خوش، انشاء الله پای صندوق های رای بیایید و همانگونه که برادر زبان درازمان گفت، یازده دوازده تن دیگر را هم ماشاء الله همراه بیاورید تا بار دیگر انشاء الله وی را به ریاست جمهوری برگزینیم و دمکراسی اسلامی را به رخ جهانیان بکشیم ...

از زبان آن الدنگ:    ب. الف. بزرگمهر    ۱۸ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/05/blog-post_13.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!