«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۱۸, شنبه

تبلیغ کنید، حوری زمینی هم داریم ... ـ بازانتشار

ـ آقا! اینهمه در اینجا هزینه کردیم؛ ولی هنوز از جهانگرد و اینا نشان چندانی نیست ...

ـ تبلیغ کنید، حوری زمینی هم داریم؛ اسکی باز هم نباشند با سر می آیند. البته با تصویر باشد، هم بهتر اثر می کند، هم کسی نمی تواند به شما گیر بدهد. «جامعه جهانی» را هم من بهتر از شما می شناسم؛ هر چه نباشد، در آنجا دکترا گرفته ام ...

ب. الف. بزرگمهر   چهارم تیر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post_85.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!