«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲, سه‌شنبه

برو جیب پر کن، همین است کار ... ـ بازانتشار

برو جیب پر کن، همین است کار
دله دزدی و رشوه و کار دیگر رواست

چرا دم به شادی گذاری؟
مگر زندگانی همان یک دم است؟!

بزن بشکن و دم بدم پای کوب و بخوان:
به حمد خدا* کار دنیا به کام من است!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۵


* همانا بحمد للهِ زبانزد دزدان اسلام پیشه!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!