«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۸, دوشنبه

در ونزوئلا سمتگیری سوسیالیستی پی گرفته می شود! ـ بازانتشار


هوگو چاوز در گزینش ریاست جمهوری ونزوئلا بر همچشم راستگرای خود پیروز شد؛ این پیروزی، نشانه ای از اراده ی استوار توده های مردم زحمتکش آن کشور در پیشبرد راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی است.

زنده باد ونزوئلا و رهبر خردمند آن کشور!

آینده از آنِ سوسیالیسم است!

ب. الف. بزرگمهر       ١۷ مهر ماه ١٣٩١هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!