«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

ما می دانیم که بند تنبان وی، شُل است؛ ولی چندان دروغگو نیست ...

ما می دانیم که بند تنبان وی، حتا در این سنّ و سال، شُل است و چشمش بیش از آنکه بهره وری های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی مان در پهنه ی جهان را نشانه بگیرد، در پیِ برجستگی های بدنِ زنان دو دو می زند. از این سویه، شاید بتوان رفتار وی را تا اندازه ای با رفتار پیامبر تازیان سنجید و همسنگ شمرد؛ خوب! برای شهروندی که مسوولیت های سیاسی و اجتماعی بر دوش ندارد، شاید چنین رفتاری تا اندازه ای پذیرفتنی باشد و چندان نیز بچشم نمی آید؛ ولی برای کسی چون وی که در جایگاه ریاست جمهوری مان، نشسته و همه از مردم کوچه و بازار گرفته تا سیاستمدارانِ همچشم وی که چشم دیدنش را ندارند و هر روز برایش پاپوش تازه ای می سازند، یک کمبود و نارسایی چشمگیر است که می تواند کار دستمان بدهد. کسی چه می داند؟! شاید برای همخوابگی با یک ماتوشکای ترگل ورگل،۱ بسرش زد که «آلاسکا» را دوباره به روسیه بازگرداند! خوشبختانه، بر پایه ی قانون از چنین نیرویی برخوردار نیست؛ برای نمونه گفتم. به هر رو با آنکه هر از گاهی نمایش هایی دروغین و گاه جنجال برانگیز راه می اندازد و دستگاه دیوانسالاری و دیپلماسی مان را با تنش و چالش روبرو می کند، می دانیم که چنین کارهایی بیش تر برای پوشاندن کمبودها و نارسایی هایی است که در زمینه ی چگونگی بکارگیریِ جُستارهای سیاسی و آماج های دوربردی و راهبردی مان دارد و نمی تواند همه ی آن را بگونه ای یکپارچه دریابد؛ وگرنه، در سنجش نسبی با سیاستمداران جاافتاده مان، چندان دروغگو نیست و آسمان ریسمان نمی بافد.۲

از زبان آن نواده ی نازی ها:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷

پی نوشت:

۱ ـ «اگر شما بودید، نمی کردید؟!»، ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اسپند ماه ۱۳۹۶

۲ ـ دفتر رابرت مولر، مسوول پرونده ی دستبرد* گمان برانگیز** روسیه در گزینش ۲۰۱۶ «ایالات متحد»، این داو (ادعا) که دونالد ترامپ به وکیل پیشین خود گفته بود تا در کنگره ی آن کشور دروغ بگوید را نپذیرفت.

برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

* واژه ی از ریشه عربی «دخالت» در پارسی به آرش های گوناگون و نزدیک به یکدیگری بکار می رود. دو سه آمیخته واژه ی پارسی «دست درازی» یا «چنگ اندازی» و «دستبرد» را می توان در بسیاری باره ها جایگزین آن نمود.  ب. الف. بزرگمهر  ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷

** بجای واژه ی «احتمالی»، چه در گفتار و چه در نوشتار، می توان آمیخته واژه ی پارسی «گمان برانگیز» را بکار برد.  ب. الف. بزرگمهر  ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!