«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۷, جمعه

اگر از آن ها گاوتر باشم از تو باهوش ترم ... ـ بازانتشار

«کدو تنبل» انگلیسی:
می دانی چکار می کنی؟! ما که سالیان سال است سوارشان شده و شیر خوبی هم می دوشیم؛ می خواهی به زانو درشان آوری؟!

لات بی سر و پای «یانکی»:
به من سیاست می آموزی؟! اگر از آن ها گاوتر باشم از تو باهوش ترم ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!