«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۳۱, جمعه

خرده به کار این مردان خدا که مو از ماست می کشند، نگیرید!*


کاکا بست نشینی در ممالک کافر اما دارای دانسینگ و کاباره و کازینو بهتر از بلادعراق و شهرهای ریش و پشم نشین کاظمین و سامراست و دیگر بست نشینان ما به علت رنسانس بست نشینی از مساجد و امامزادگان به بلاد کفر منتقل و متحول شده. تو نمیدانی! یعنی من و شما به قول خودت ویژه کار مراتب بست نشینی دولتمردان مسلمان رنسانس شده نیستیم که ... ایشان قهر می کنند؛ اما چنان با ظرافت همان قهرشان را به ثواب مبدل می کنند که عقل من و ما درجا بزند. رفتن به بلاد کفر، ظاهرش قهر است؛ باطنش دعوت آنها به اسلام است و اگر به کمک پول های خدا برکت داده نفت در حساب هایشان چند پتیاره عاجز از باسکول خانه ها را که دیگر از فیس افتاده مسلمان کنند، کلی معنویات دارد؛ وانگهی پول بلاد کفرکه دانی نجس هست، عین امتزاج آب کر در مضاف می ماند. چون پول بچه مسلمانی قاطی حساب کشور کفر شود، اقتصادشان طاهر شده و به مسلمانی راغب میشوند. ضمن آنکه هرکدام قبلا بدانجا رفته به عنوان قهر و بست نشستن، جا باز کرده و شرایط مهیا کرده برای مسلمان مبارز تلاشگر بعدی که قدر تلاشش را نمی دانند و در مجلس مفتضحش می کنند و باید برود درکانادا درای ... پس لتفن خرده به کار این مردان خدا که مو از ماست می کشند، نگیرید!

کوروش عجمی   ۳۰ امرداد ماه ۱۳۹۳

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام را از متن نوشته برگزیده ام.    ب. الف. بزرگمهر

* در پاسخ به یادداشت: «خُرّم آن گوز که ول کرده، کانادا برود!»، ب. الف. بزرگمهر، ۳۰ امرداد ماه ۱۳۹۳  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!