«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

من هم مانند تو خو گرفته ام!پوتین و سگ جرج بوش (پدر...)، رییس جمهور پیشین آمریکا در جریان سفر پوتین به منزل خانوادگی بوش ها در «واکر پوینت» حومه «کنبانکپورت».

وی بلافاصله با سگ خانواده دوست شد. به نظر می رسد که این دلبستگی دوجانبه است!

برگرفته از خبرگزاری «ریانووستی»

عنوان از اینجانب است.     ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!