«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۳۰, چهارشنبه

هر چی پول بی صاحاب پیدا کردین، مالِ بیت الماله ... ـ بازپخشش

آهای! خوب چشماتونُ باز کنید! هر چی پول بی صاحاب پیدا کردین، مالِ بیت الماله ... اون جعفر جنّی حرومزاده باز کجا غیبش زد؟! یک چشم تون هم به اون باشه؛ دستش کجه. لاکردار، بیت المال و اینا سرش نمی شه ...

ب. الف. بزرگمهر   دوم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/04/blog-post_46.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!