«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه

اگر اندکی هشیارتر بود ... ـ بازپخشش

اگر امپریالیست های «یانکی» را نیز به اندازه ی امپریالیست های کهنه کار انگلیسی می شناخت ...

اگر چپ روی «بلانکیست» های نادان نبود ... و اگر «کمونیسم هراسی» وی را نمی رماند ...

اگر درمی یافت که تنها آن قانون مقدس است که پشتیبان منافع توده ها باشد ...

اگر خودرأی و خودبرتربین نبود ...

اگر اندکی هشیارتر بود ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۸ اسپند ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/03/blog-post_67.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!