«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

به این می گویند: پوست هندوانه بالای سر چرخاندن! ـ بازپخشش

بر بنیاد نوشته ای از روزنامه ی «نیویورک تایمز»، گویا در طرح تازه ی ارائه شده از سوی کشورهای امپریالیستی برای جلوگیری از پیشرفت های هسته ای ایران که با نادیده گرفتن بده بستان های خورد و بردِ رژیم تبهکار جمهوری اسلامی با این کشورها به هر رو دستاورد بزرگ دانشمندان ایرانی و ملت ایران بشمار می رود، ایرانی ها اجازه خواهند یافت، شمار «سانتریفیوژ »۱ های ساختارهای۲«غنی سازی»۳ هسته‌ای خود را نگاه دارند؛ به این شرط که اتصال۴های هماوند با تزریق۵ اورانیوم به این دستگاه‌ها را از میان بردارند!

با نادیده گرفتن گستاخی پنهان شده در پس چنین پیشنهادی که از دید من، نشانه های نیرومند ساخت و پاخت های تازه ی کارچاق کن های بورژوا لیبرال حاکمیت ایران با امپریالیست ها را در بردارد و بگمان بسیار بر بنیاد سپارش خودِ «آقا» که به هر رو بکوشید به یک توافقکی با آن ها دست یابید به میان آمده، چنین طرحی به آن می ماند که همه گوشته ی هندوانه (یا هندوانه های) شیرینی که به دو نیم شده و آماده ی خوردن است را بتراشی و دور بریزی یا بدهی آن ها بخورند و سپس بسان گونه ای بازی کودکان سال های بسیار دور در برخی منطقه های ایران، چوبی به زیر هر کدام از پوسته های هندوانه بیندازی و با چرخاندن چوب به هنگام دویدن بکوشی تا پوست هندوانه را روی چوب تراز نگهداری که زبانزد توده ای و گویای زیر به آرش کاری بیهوده به انجام رساندن، بر آن پایه ساخته شده است:
پوست هندوانه [بالای سر] چرخاندن!

آرش چنین طرحی آن است که شما می توانید بیشمار پوست هندوانه را روی چوب بالای سرتان بچرخانید و هر اندازه دل تان خواست بدوید، ولی حق خوردن گوشته ی آن را ندارید!

در اینکه بسیاری از «آقایان»، درازگوشانی با گوش های تیز شده به سوی آسمان بیش نیستند یا خود را به نادانی می زنند و خودِ آن «آقا» نمونه ی روشنی از آنهاست، جای هیچ گفتگو و گمانی نیست؛ ولی آیا مردم ایران را با چنین طرحی ریشخند نکرده اند؟

سرنگون باد رژیم تبهکار و خودفروخته ی جمهوری اسلامی! 

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/09/blog-post_49.html

پارسی نویسی:

۱ ـ آمیخته واژه ی «چگالی بخش» یا «چگالی ساز» را برای واژه ی از ربشه لاتینی «سانتریفیوژ» (centrifuge)  با بدیده گرفتن آرش و ماهیت آن پیشنهاد می کنم.

۲ ـ واژه ی «تاسیسات»، آرش هایی گوناگون دارد؛ بجای این واژه به آرش ویژه ی «ساختمان ها» می توان واژه ی پارسی «ساختارها» را با آرشی گسترده تر بکار برد.

۳ ـ بجای آمیخته واژه ی «غنی‌سازی»، می توان «توانمند ‌سازی» گفت و نوشت.

 ۴ ـ بجای واژه ی «اتصال» از ریشه ی عربی، می توان بسته به جمله از واژه ی پارسی «پیوست» و همریشه های آن، چون «پیوند» سود برد.

 ۵ ـ بجای واژه ی از ریشه عربی «تزریق» می توان واژه ی پارسی «درچکانیدن» را بکار برد.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!