«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

پیامی نویدبخش برای آینده ای نه چندان دور

این پیامی نویدبخش برای آینده ای نه چندان دور است: پایان چیرگی دلار و همزمان از دست رفتن چیرگی سیاسی امپریالیست های «یانکی» بر اقتصاد جهان که به نوبه ی خود، شکست بزرگی برای سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی نیز خواهد بود.* بخودی خود روشن است که چنین گامی در روند خود به جایگزینی «یورو» با شیوه های دادگرانه ترِ داد و ستد میان کشورها خواهد انجامید و مار چنبره زده بر هست و نیست اقتصادی جهانی شده را به نابودی خواهد کشاند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* در سه ماهه چهارم سال کنونی ترسایی، «کرملین» در پیِ کارزار چند ساله برای کاهش آسیب پذیری کشور در برابر دارایی های «ایالات متحد» کاری کرده تا دانگِ (سهم) دلار در بُرونبُردهای (صادرات) روسیه برای نخستین بار به زیر ۵۰٪ کاهش یابد.

چین به روسیه کمک کرد تا در برونبری های خود از دلار دور شود. هم اکنون، بیش از سه چهارم بازرگانی میان این دو  کشور با یورو انجام می شود. روسیه در پی یافتن راه هایی برای رهایی اقتصاد خود از دست درازی های (مداخلات) «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] است.

گزیده گزارشی برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!