«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۱۴, شنبه

با شما از همان یکسو بس است

واکنش آخوند پفیوز امنیتی، حسن فریدون روحانی شده به پرسشی پرخاشگرانه*:
بله! ما گفتیم؛ ولی گفتن داریم تا گفتن! اگر با خدای مُتَّعال از هر دو سو گفتگو می کنیم با شما «عَوام النّاس» که انشاء الله هر چه زودتر به دوزخ رهسپار شوید از همان یکسو بس است. اینکه شما چنان گفتمانِ گوش آشنایی را به دلخواه خود درمی یابید، نشان از آسیب دیدگی بناگوش (شقیقه) تان دارد و خودتان باید برای درمان آن بکوشید. ما پاسخگو نیستیم!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

* مگر رییس جمهور نگفت در سالی که تازه آغاز شده، هیج کالایی نباید گران شود؟ پس این ها چیست؟ مرغ و تخم مرغ گران شد؛ پایمزدِ (ویزیت) پزشکان گران شد؛ آب و برق و اینا هم گران شد!

گزیده ای برگرفته از «تلگرام» ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!