«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۲۲, یکشنبه

ما یک موضع بیش تر نداریم ...

دوباره می خواهید فیل پیروزی هوا کنید و سر شماری گیج و گول را شیره بمالید؟ از کدام نشانه ها سخن می گویی؟!* کدام مواضع؟! ما یک موضع بیش تر نداریم؛ آن هم استوار و پاکیزه و دست نخورده است؛ نه نیازی به بررسی آن داریم و نه کسی تاکنون توانسته آن را بچشم خویش ببیند که شما دومی باشی؛ درست بسان نیمه ی تاریک ماه که همیشه از دیده ها پنهان است. شما بهتر است موضع خودتان را بررسی کنید که بارها و بارها چهار دست و پا به پابوس مان آمده و به دست و پای مان افتاده اید. این بازی ها که ما نیز خواه ناخواه درگیر آن شده ایم را بهتر است کنار بگذارید؛ ما که از زیر و بالا و پشت و روی شما بخوبی آگاهیم و اگر برای رنگ کردن مردم کشور خودتان آن را بکار می گیرید، آن ها نیز شما را خوب شناخته و می دانند جز دروغ و نیرنگ و زبان بازی و دله دزدی و آدمکشی، هنر دیگری ندارید.   

پاسخ از زبان «رابرت بپا نمالی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

* «نشانه هایی بروز کرده است که آمریکایی ها در حال بررسی مواضع خودشان و حرکت به سمت برداشتن تحریم های کامل هستند؛ ولی ما هنوز در موقعیتی نیستیم که قضاوت کنیم و هنوز مذاکرات به جمع بندی نرسیده است.» گفته های یکی از نخودچی کشمش های نیرنگباز رژیم خرموش پرور به نام عباس عراقچی، «انتخاب»  ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!