«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۲۸, شنبه

به هوش باش که «پلیتیک» های ریشخندآمیز نمایش دمکراسی اسلامی آمد نیامد دارد

می بینی جناب بصیرت العظما؟* سخنان بس درست کارگری پاسخگو به نیازهای زمانه است که در پشتیبانی از هوده ی از دست رفته ی توده های مردم ایران به آب و آتش زده، بسیاری ناگواری ها و بیم مرگ را بجان خریده است. دو گوش داری؛ دو گوش دیگر نیز نه از یکی از آن دودی های دور و برت که دستکم از کسی چون «باهوش الدوله نظام» وام بگیر و سراپا گوش شو تا شاید بر بصیرت داشته یا نداشته ات، اندکی هم شده، بیفزایی؛ روز و روزگار بیم برانگیز و سرنوشت ساز میهن مان را «انشاء الله»، اندکی هم شده، دریابی؛ مردم آزاری را «انشاء الله» کنار بنهی و با سبک کردن بار خود، «ماشاء الله» همه ی زندانیان سیاسی و کنشگران هوده های اجتماعی ایران را بی هیچ اگر و مگری آزاد کنی. به هوش باش که «پلیتیک» های ریشخندآمیز نمایش دمکراسی اسلامی که برای «استکبار جهانی» می زنی و از آن میان، هر از گاهی یکی از آن سرفرازان را آزاد می کنی و دیگری را به بند می کِشی، آمد نیامد دارد!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

* امروز مهربانی ام گل کرد و ترا نیز که سزاوار آن نیستی، دربرگرفت که با برنامی اینچنین یادت نمودم؛ وگرنه، خود بهتر می دانی ...  

ویدئوی پیوست (برنام از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر): به هوش باش که «پلیتیک» های ریشخندآمیز نمایش دمکراسی اسلامی آمد نیامد داردهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!