«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۸, یکشنبه

رمز کامیابی در همین سه واژه است: الحمدلله، ماشاء الله، انشاء الله! ـ بازانتشار

درس همین پنج روز و شش باشد    این سه واژه همیشه خوش باشد!

تصویر پیوست را از کودکان دبستانی در بلوچستان درج کرده و می نویسد:
دبستانی در بلوچستان، روستای سندسر، بخش زرآبادِ شهرستان کنارک؛ خدا را شکر، نه دیواری دارد و نه سقفی که بر روی دانش آموزان و آموزگاران آوار شود.

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

الحمدلله سقفی در کار نیست که بریزد؛ اینگونه بهتر هم هست. بچه ها بیش تر آفتاب می خورند و کم تر بیمار می شوند! ماشاء الله چه بچه های ترگل ورگلی! اینگونه که پیداست، همگی صبحانه ی پر و پیمانی نوش جان کرده، روانه ی دبستان شده اند؛ انشاء الله همگی موفق و موید باشید!

از زبان آن الدنگ بیقواره:  ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۵

این هم نیمچه سروده ای بصیرت افزا از وی به مناسبت فروریختن دیوار دبستان به روی بچه ها و از میان رفتن آموزگاری فداکار که برای رهایی شان شتافته بود:
درس همین پنج روز و شش باشد    این سه واژه همیشه خوش باشد:
الحمدلله، ماشاء الله، انشاء الله!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!