«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۲۹, دوشنبه

بیانیه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالین کارگری درکردستان در ارتباط با ادامه بازداشت جعفر عظیم زاده و پروین محمدی

حدود بیست روز از ادامه بازداشت و زندان جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، رییس و نایب رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط نهادهای امنیتی می گذرد و در این مدت به پیگیری های اعضای اتحادیه از شرایط بازداشت و وضعیت سلامتی آنان، جواب و اطلاع دقیقی داده نشده است. در حالی که اوضاع نابسامان و بد اقتصادی، تورم و گرانی، پشت ما کارگران و قشر مزدبگیر جامعه را خم کرده است، در شرایطی که سفره کارگران و اکثریت توده مردم روز به روز خالی تر می شود، متاسفانه جواب اعتراض و مطالبه رهبران و فعالین کارگری، بازداشت و زندان آنان شده است. جرم کسانی مثل جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، دفاع از حق کارگران و مردم برای یک زندگی شایسته انسانی است. از نظر ما زندانی کردن این رهبران در دوره اخیر نه تنها سرکوب و خفه کردن اعتراض و مطالبه به حق کارگران که نشان دهنده ی بی توجهی عمیق سیستم به وضعیت فلاکتبار مردم می باشد.

ما جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالین کارگری در کردستان، ضمن حمایت کامل از حق اعتراضات و اعتصابات توده های مردم از جمله کارگران، معلمین، رانندگان، بازنشستگان و بیکاران، برخوردهای امنیتی دوره اخیر با رهبران و فعالین این اعتراضات را محکوم کرده و خو اهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، رییس و نایب رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و سایر رهبران و فعالین بازداشتی می باشیم. بی شک، مبارزه ما تا رهایی کامل این عزیزان و محقق شدن مطالبات مان ادامه خواهد داشت

«اتحادیه آزاد کارگران ایران»   ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!