«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۶, دوشنبه

رهبرمان به اندازه ای عالیقدر است که ... ـ بازانتشار


رهبرمان به اندازه ای عالیقدر است که چاره ای نداریم جز آنکه وی را بالای تاقچه، آنهم در پستوی خانه جای دهیم. اینگونه بهتر است و دیگر نه دشمن می تواند وی را چشم بزند و نه خودمان هر روز چشم مان به جمال این کیر خر روشن می شود.

از زبان آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده یا یکی دیگر از جَک و جانوران والارتبه ی نظام که در کنار هماهنگی ها برای سرکوب مردم و چپاول گسترده ی دارایی ها و درآمدهای مردم، آماج های دیگری نیز در سر می پرورانند.   

ب. الف. بزرگمهر  دوم مهر ماه ۱۳۹۷
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!