«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ دی ۱۲, یکشنبه

وضعیت کنونی، نشانە ی همکاری دولت ترکیە با «داعش» است!

کاراییلان: هیچ هماوندی با یورش استانبول نداریم و آن را محکوم می‌کنیم!

مراد کاراییلان از هموندان شورای رهبری «پ.ک.ک»، یورش شب گذشتە در منطقە بشیکتاش ـ استانبول را محکوم کرد. کاراییلان در این بیانیە افزود کە این یورش، هیچ هماوندی با نیرو های کرد و کردستانی ندارد.

کاراییلان در گفتگو با «رادیو صدای کردستان» بە یورش شب گذشتە بە باشگاه شبانە در استانبول اشارە کردە و آنرا محکوم کرد. کاراییلان این رخداد ناگوار را بە خانوادە قربانیان تسلیت گفت و برای زخمی‌ ها هم آرزوی درمان نمود.

کاراییلان در این هماوندی افزود:
هیچ هماوندی میان نیروهای کردستانی و یورش دیشب در استانبول نیست. گمان نمی‌کنم کە نیروهای «تاک» هم چنین کاری را انجام دهند؛ زیرا آماج نیروهای کردستانی، دوستی با خلق‌های ترکیە است. پیکار ما پیکاری مشروع است و ما برای دوستی با خلق های ترکیە و خلق‌های دیگر در جهان می کوشیم.

کاراییلان پیکار کردستان را پیکار برای دمکراتیزە نمودن ترکیە نامید و افزود کە جنبش آزادیخواهی کرد بە نمایندگی از سوی خلق کرد و خلق‌ های ترکیە و همچنین زحمتکشان ترکیە در برابر نژادپرستی و فاشیسم می‌جنگد. کاراییلان در پی افزود:
«پیکار ما برای انقلابی تازە در خاورمیانە است و ما انقلاب نوین خاورمیانە را پی می گیریم. ما در دامنه ی بسیار گسترده ای می‌رزمیم.»

مراد کاراییلان افزود:
«آنچنان کە هویداست، این یورش از سوی گروه های پنهانی انجام پذیرفته است؛ چرا؟ زیرا ترکیە در شرایط کنونی بە شدت تنها شدە است. ترکیە در جهان، تنها شدە است. رژیم ترکیە برای پیگیری دشمنی با کردها و نابود کردن خلق ما و همچنین جلوگیری از ”انقلاب روژاوا“ از تبهکاران ”داعش“ پشتیبانی کرد. رژیم ترکیە از ”النصرە“ هم پشتیبانی نمود. رژیم ترکیە از تمام گروه هایی کە از چنگ اندازی آن کشور پشتیبانی می‌کرد، پشتیبانی نمود و اینگونە بە چالش سوریە پا نهاد. بە همین شَوَند، همپیمانان ”ناتو“ از این رژیم دوری گزیدند؛ سپس خود را بە روسیە نزدیک کرد. ترکیە خوب می‌داند کە با روسیە هم کاری از پیش نخواهد برد. ترکیە برای نشان دادن اینکه ”داعش ما را آماج خود قرار دادە است“ و برای دریافت چنین پنداری، یورش یادشده در شب گذشتە ی استانبول (٣١ دسامبر ٢٠١٦ ) را به انجام رسانده است. آن ها [رژیم فرمانروا بر ترکیە] ستمگرند و برای پیگیری زورمندی خود از ریختن خون بیگناهان و شهروندان هیچ شرمی ندارند.»

کاراییلان در پی افزود:
«اگر اردوغان و ”آ.ک.پ“ بە آرامش جامعە گرایش داشتند، کوشش های رهبر ”آپو“ برای چارەیابی چالش کُرد را رد نمی‌کردند؛ امروز هم ترکیە وضعیت جداگانەای داشت. وضعیت کنونی، نشانە ی همکاری دولت ترکیە با ”داعش“ است. آنگونه که پیداست، همداستانی میان ”داعش“ و ترکیە تا روستای ”اقتریە“ در پیرامون ”باب“ بودە است؛ زیرا ”داعش“ بدون هیچ پایداری، ”جرابلس“ و ”دابق“ و منطقه های پیرامون آن ها را بە ارتش ترکیە واگذاشت؛ ولی، ترکیە خواهان پیشروی بود. بنابراین، ”داعش“ در برابر آن ها ایستاد و با آنان جنگید. گرچە ”داعش“ در ترکیە یورش هایی را به انجام رسانده است، ولی این یورش ها بە شهروندان ما [کردها] و جنبش ما و برعلیە شهروندان بیگانه بودە است؛ بە عنوان نمونه، چندی پیش بر علیە شهروندان آلمان و یهودیان زیستمند در ترکیە دست بە یورش زد. در یورش تازه هم  شهروندان بیگانه و شهروندان دیگر کشورها آماج قرار گرفتەاند. این یک برنامە از پیش فراهم شدە است. آماج آن، آشکارا دستیابی به همپیمان برای اردوغان و رژیم فرمانرواست. مسوولان رژیم ترکیە برای قربانیان اشک تمساح می‌ریزند؛ آن ها چنین وانمود می‌کنند. ما این رخداد ناگوار را بە آنان کە دلبندان خود را از دست دادەاند، تسلیت می‌گوییم و این تبهکاری را بە شدت محکوم می‌کنیم.»

مرکز خبر ـ «خبرگزاری فرات»  یکم ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۷


این گزارش از سوی اینجانب ویرایش و پارسی نویسی شده است. برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. برنام را از متن برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!