«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ دی ۲۲, چهارشنبه

آیا خواهند توانست چرخ تاریخ را به عقب برگردانند؟! ـ بازانتشار

تصویرهای دو ستون زیر را با یکدیگر بسنجید و خود داوری کنید! ستون سمت چپ، تصویرهایی از تبهکاری های فاشیست های آلمانی در دوران جنگ جهانی دوم با آن گروه از مردم و از آن میان یهودیان که به گفته ی هیتلر و حزب تبهکار نازی از نژاد کهتر و به همین دلیل محکوم به آزار دیدن و نابودی بودند را نشان می دهد. ستون سمت راست، تصویرهایی از تبهکاری های «سیهونیست» ها در «پالستین» اشغال شده دربر دارد؛ «سیهونیست» هایی که به گواهی تاریخ و اسناد هنوز منتشر نشده در بایگانی برخی کشورهای اروپای باختری، بیشترین همکاری با «نازی» ها و «گشتاپو» را در لو دادن یهودیان پیشرو و کمونیست در دوران جنگ جهانی دوم در کارنامه ی ننگین خود دارند.

آیا توده های مردم پالستین، با نادیده گرفتن چندگانگی های دینی و تباری خود، سرانجام خواهند توانست دست در دست هم، ریشه ی هرگونه "بنیادگرایی"را از جای در آورده، یگانه شوند؟

آیا جامعه ی بشری بر این اهریمن مورد پشتیبانی امپریالیست ها نیز پیروز خواهد شد؟

نه تنها برای مردم عرب یا مسلمان پالستین که نیز برای یهودیان و دیگر تبارهای مردم این سرزمین باستانی، همه ی کوشش خود را بکار گیریم.

مرگ بر سیهونیسم و امپریالیسم!

زنده باد یگانگی و برادری میان ملت ها و خلق ها!

ب. الف. بزرگمهر ۲۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۱

http://www.behzadbozorgmehr.com/2012/05/blog-post_1221.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!