«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ شهریور ۵, سه‌شنبه

"سردار" جنگ ندیده آب به آسیاب کدام نیروها می ریزد؟


«آمریکا نه بنیه اقتصادی و نه روحیه نظامی کافی برای دخالت در سوریه دارد البته آنها می‌توانند خودشان را امتحان کنند» (سردار نقدی)

در شرایطی که امپریالیست ها و بویژه امپریالیست های یانکی برای گشودن گره دشواری های اقتصادی ـ اجتماعی خود بیش از هر هنگام دیگری، نیازمند جنگ افروزی هستند، سخنان لات منشانه ای چون «بیا تا بجنگیم» دست پروردگان «ولایت آقا» آب به آسیاب همان جنگ افروزان می ریزد؛ ولی اگر جنگی درگیر شود، این "سردار" جنگ ندیده بیگمان از نخستین کسانی خواهد بود که پی سوراخ موش بگردند.

ب. الف. بزرگمهر    چهارم شهریور ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!