«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۳۰, دوشنبه

... خواجه در بند زلف جیران است

خانه از پای بست ویران است  خواجه در بند زلف جیران است

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دانشجویان «دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی» در واکنش به «جدا کردن زن و مرد در «نهارخوری پردیس سیدخندان»، برای روز دوم در تاریخ ۲۹بهمن ماه ۱۴۰۲ دست به پرخاش زده و با پهن کردن سفره در بیرون نهارخوری، نهار خود را در کنار یکدیگر خوردند.

برگرفته از «تلگرام»   ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!