«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۱۸, چهارشنبه

ما ملتی هشیاریم از تفرقه بیزاریم

دولت حاج رییسی سخت افتاده به پیسی

ما ملتی هشیاریم از تفرقه بیزاریم

ملت دروغ شنیده جونش به لب رسیده

گزیده ای از آرنگ های سر داده شده در گردهمایی پرخاش آمیز بازنشستگان «تامین اجتماعی» ـ سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام» ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲): ما ملتی هشیاریم از تفرقه بیزاریمهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!