«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۱۵, یکشنبه

آن علمِ مرده ریگ از هر چیزی بهتر است! ـ بازپخشش

ـ آقا از شما چه پنهان! از پدرمان همین را پرسیدیم تا شاید انشای بهتری بنویسیم؛ گفت:
البته علم بهتر است؛ ولی نه هر علمی! آن علمِ مرده ریگ، هم اکنون از هر چیزی در کشور ما بهتر است و ثروت، سرقت، حکمت، جنایت، بصیرت، خیانت، دیانت و هر آنچه به پندار آوری، در آن می گنجد!

از سخنان وی درست درنیافتم چه تفاوتی میان «علم مرده ریگ» و دیگر علم هاست و چرا به آن «مرده ریگ» می گویند. راستش با توضیحات پدرم که با چند ناسزا به آن علم نیز همراه بود، پاک گیچ شدم و ترسیدم بیش تر بپرسم. برای همین نتوانستم چیزی بیش از این بنویسم. به حضرت عبّاس، ما بهانه نمی آوریم. پدرمان بجای اینکه کمک مان کند، بیش تر گیج مان کرد. اگر شما در این باره بیش تر بگویید، قول می دهیم، هفته ی آینده انشای خوبی بنویسیم ...

ـ پسر جان! توضیح درباره ی آن «علم مرده ریگ» چندان آسان نیست؛ ولی فشرده ی آن همین بس که اگر آن را خوب بیاموزی، می توانی دست در دستِ جنّ و شیطان هر اندازه که دلت خواست از هر جایی پول بدست بیاوری و در جاهایی دور از دید و دسترس آدم هایی چون من و پدر شما بیندوزی ...

ب. الف. بزرگمهر    نهم آبان ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/10/blog-post_42.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!