«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۲۹, یکشنبه

دزد در خانه ی ملت؟! کدام خانه؟! کدام ملت؟! ـ بازپخشش

آن حرامزاده های دو یا چندملیتی تمرگیده در آن مجلس فرمایشی را می گویی؟ یا شاید موش های بلغورکش از کون ولایت را؟! آن ها نماینده ی کدام ملت هستند؟! همه ی آن ها که در آنجا تمرگیده، مفت می خورند و جفنگ می بافند یا خود دزدند یا رفیقِ دزد! دزد در خانه ی ملت؟! کدام خانه؟! کدام ملت؟!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم تیر ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/06/blog-post_83.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!