«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ بهمن ۲, یکشنبه

... ولی به همان اندازه و شاید بیش تر ماهی دوست دارم! ـ بازپخشش

پرنده ی پنگوئنی با خود "می اندیشد":
... از آن مرغ ماهیخوار با غبغب بزرگش ترسیدند و به من پناه آوردند. من از آن خانواده نیستم و رگ و ریشه ام به پنگوئن ها می رسد؛ ولی به همان اندازه و شاید بیش تر ماهی دوست دارم. خوب! با این همه ماهی که گرفته ام، نمی توانم دهان به تَچَکُّر باز کنم!

ب. الف. بزرگمهر     ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_83.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!