«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۱۲, دوشنبه

با همه ی خونی که داده ایم ...

با همه ی خونی که داده ایم، سرانجام پیروز خواهیم شد و خداوندانِ دزد و ددمنش تان را از این سرزمین کهن بیرون خواهیم راند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱

دختری جوان از ژادِ جنبش «ژن، ژیان، آزادی» در برابر نیروهای سرکوبگرِ تا دندان به جنگ ابزار ساز و برگ یافته ی خرموش های اسلام پیشه ـ جوانرود  دهم دی ماه ۱۴۰۱ (بنیادِ داده و پرتور پیوست، برگرفته از «تلگرام»)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!