«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۲۶, دوشنبه

یک یک جانباختگان راه آزادی و سربلندی ایران، گواهی تاریخی و نامیرا هستند

یک یک جانباختگان راه آزادی و سربلندی ایران، گواهی تاریخی و نامیرا هستند.* امیدوارم روزی فرارسد که نام های شان آذین بخش سردرها و بناهای یادبود در همه جای ایران شود.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱

* رها کردن کبوتر از سوی پدر و مادرِ جانباخته هومن عبداللهی در آیین چهلم فرزندشانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!